eikonoskopionews.blogspot.com

''H EIKONA EINAI TO ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΤΙ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ AΝΘΡΩΠΟΥ''


E-MAIL:eikonoskopionews@gmail.comΠαρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Φίλης σε Ανδριανό για τις Σχολές Γονέων:

Φίλης σε Ανδριανό για τις Σχολές Γονέων: 
''Έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες ενέργειες και αναμένεται η εξειδίκευση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020''
Στην 5546/23-5-2016 Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη διασφάλισης της λειτουργίας των Σχολών Γονέων, απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλης.
Στο κείμενο της Απάντησης του Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν.4115/2013 'Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις' στις αρμοδιότητες του Ιδρύματος περιλαμβάνεται η υλοποίηση προγραμμάτων, έργων, μελετών ή ερευνών που αναθέτει ή είναι φορές πρότασης η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Τα έργα αυτά υλοποιούνται βάσει των προδιαγραφών που ορίζει κάθε φορά ως αναθέτουσα αρχή και υπό την εποπτεία της η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 606/253/20671/30-5-2016 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το Πρόγραμμα 'Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 & ΑΠ9' συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 'ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση' υλοποιήθηκε έως 30-9-2015 σε όλη την Επικράτεια με Φορέα Πρότασης τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με στόχο την στήριξη των γονέων έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στις Σχολές Γονέων ήταν τα εξής:
1.       Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών.
2.       Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών.
3.       Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών.
4.       Συνεργασία εκπαιδευτικών – οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών.
5.       Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών.
6.       Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών.
7.       Αθλητισμός – διατροφή.
Με βάση το ως άνω έγγραφο, σε κάθε περίπτωση η επόμενη μέρα για το σύνολο των έργων της διά βίου έρχεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” που αποτελεί ένα από τα Τομεακά / Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Με βάση το ίδιο έγγραφο, ενόψει της μετάβασης στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και αναμένει την εξειδίκευση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ώστε άμεσα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την αρμόδια Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,  τα προγράμματα να περάσουν στο νέο στάδιο υλοποίησης.
Επιπλέον, η ένταξη του έργου 'Σχολές Γονέων' στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δήμων προέκυψε με βάση τη μείωση της χρηματοδότησης για προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με βάση τη μείωση διοικητικού κόστους του συνόλου των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η ένταξη των Σχολών Γονέων ως θεματικό αντικείμενο στα Δημοτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) δεν πρόκειται να επιφέρει αλλαγές στο περιεχόμενο του προγράμματος. Επιπλέον, η οργάνωση και η υλοποίηση τμημάτων στα Δημοτικά ΚΔΒΜ συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων Σχολών Γονέων, θα πραγματοποιείται μετά από διερεύνηση των τοπικών αναγκών και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση σε αυτές, με βάση την προβλεπόμενη, σύμφωνα με το ΕΣΠΑ, κατανομή κονδυλίων στους αντίστοιχους άξονες προτεραιότητας.
Τέλος, στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΠΕΘ και συγκεκριμένα στη Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ) 045/8 έχουν ενταχθεί έργα που αφορούν σις Σχολές Γονέων, των οποίων τα στοιχεία για το οικονομικό έτος 2016 αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα 1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ είναι φορέας χρηματοδότησης των αναφερόμενων πράξεων.


Κωδικός Έργου ΠΔΕ
Τίτλος Έργου
Προϋπολογισμός
Πληρ. Προηγ. Ετών Μέχρι 31-12-2015
Υπόλοιπο προς αποπεράτωση
Ετήσια Πίστωση 2016
Χρηματοδοτήσεις 2016
1
2009ΣΕ04580048
Σχολές Γονέων – ΑΠ9
428400
428400
0
0
0
2
2009ΣΕ04580049
Επιχορήγηση ΙΔΕΔΙΒΙΜ για το έργο Σχολές Γονέων - ΑΠ7
4349485,83
3700000
649485,83
0
0
3
2009ΣΕ04580050
Επιχορήγηση για το έργο Σχολές γονέων ΑΠ8
4790942,29
4450000
340942,29
100000
100000


Σύνολα
9568828,12
8578400
990428,12
100000
100000